Monday, September 4, 2017

【靜思妙蓮華】20170828 - 生死長夜 明珠相照 - 第1162集

凡夫流轉無明之昏 眾生長夜黮暗難曉 未得真覺恆處夢中 故佛說為生死長夜 長夜生死曠遠名長 無解自照故稱長夜

經文《法華經五百弟子受記品第八》 我等亦如是 世尊於長夜 常愍見教化 令種無上願 我等無智故 不覺亦不知 得少涅槃分 自足不求餘

經文《法華經五百弟子受記品第八》 今佛覺悟我 言非實滅度 得佛無上慧 爾乃為真滅 我今從佛聞 授記莊嚴事 乃轉次受決 身心遍歡喜

滅度: 滅是滅見思、 塵沙、無明三種惑 度是度分段、變易 兩種生死

今佛覺悟我 言非實滅度: 含意自責往昔 而今解悟 今佛世尊 覺悟我等 明言我前所修得法 非究竟滅

得佛無上慧 爾乃為真滅: 偈頌藏珠示意長遠 得成無上正遍知覺 是乃名為真實滅度

我今從佛聞 授記莊嚴事: 與珠入群勸貿 以法易利眾生 我等今者 親從佛聞 授成佛記 國土莊嚴

乃轉次受決 身心遍歡喜: 如是莊嚴 及以展轉次第受記 心歡喜故 充遍其身

轉次受決: 謂遵佛之命 於千二百人眾 展轉宣說次第受記 而彼等住於 大乘之心 益以決定故 身心遍歡喜