Wednesday, September 6, 2017

【靜思妙蓮華】20170829 - 授記學無學人 - 第1163集

學、無學 以斷妄惑 是謂之有學 究竟妄惑盡 無更可修學者 謂無學

小乘之學無學:前三果 須陀洹、斯陀含、阿那含為有學 羅漢無學 
大乘之學無學:以菩薩之十地 為有學 佛果名為無學

聲聞乘四果中 預流、一來、不還 之三果云學人 阿羅漢果云無學人 此品記法華跡門 說法中之因緣周

跡門:佛陀最初成道以來 及中間施化節節 所說生世 生滅因緣法 以至於今成佛度生 皆是從本垂跡 故名跡門

由於彼等學無學人 聞往昔因緣 初回小發無上菩提心 佛於彼等授當來 必當作佛之記別 謂之 授學無學人記品 常略名人記品

第三周授記 之聲聞眾 如滿慈、憍陳如 及五百弟子 皆為無學阿羅漢 而此品所授記者 為未證四果之阿難 及羅睺羅 與二千人等 非盡阿羅漢 非盡無學 故此品通稱為 授學無學人記品

滿慈以有名 大阿羅漢 示現下根聲聞 故於前授記中 居首

滿慈以有名 大阿羅漢 示現下根聲聞 故於前授記中 居首 此阿難亦以 夙世菩薩 示現為佛之侍者 故於本品中居首